Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů – společnost C.V.G., s. r.o., se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, IČO: 241 78 934, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 186008, (dále jen jako “pořadatel”). – poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:

Realizace marketingových aktivit a výzkumu trhu

Účel zpracování:

Oslovování s nabídkou produktů, služeb a výzkumu trhu značky ŠKODA, včetně informování o produktech, službách, akcích, soutěžích, odebírání novinek a zasílání přání k svátkům

Popis účelu zpracování:

Vaše osobní údaje jsou použity pro informování o produktech a službách ŠKODA AUTO, akcích, soutěžích, odebíraní novinek, reklamy, zasílání katalogu či zasílání přání k svátkům. Některé osobní údaje jsou použity i pro cílení výše uvedených sdělení.

Vaše osobní údaje můžeme použít taky pro sběr, analýzu a uchování výstupů z kvalitativních a kvantitativních výzkumů, které může realizovat externí agentura. Vaše odpovědi budou zpracovány hromadně a v žádném případě nebudou spojována konkrétní data s Vaší osobou.

Oprávnění ke zpracování:

Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a). Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, obchodní profil, technické údaje o produktu, historie obchodování, údaje o rodině a dalších osobách, komunikace, interakce a profily derivované na základě těchto dat, síťové identifikátory.

Doba zpracování a archivace:

5 let od udělení souhlasu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Marketingové agentury, eventové agentury, mediální agentury, členové distribuční sítě, provozovatel serverů, guest managementové agentury, infolinka, agentura provádějící výzkum trhu.

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Jaká máte práva?

  • Přístup ke zpracovávaným osobním údajům.
  • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  • Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.
  • Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.
  • Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.
  • Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.
  • Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.
  • Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci se společností C.V.G., s. r.o. ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:

V souvislosti s uplatněním Vašich práv může společnost C.V.G., s. r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.Pro komunikaci se společností C.V.G., s. r.o. ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti C.V.G., s. r.o..

https://www.skoda-erallycup.cz/osobni-udaje/
info@clearvision.cz

Možnost podání stížnosti

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti C.V.G., s. r.o. nebo podat stížnost u dozorového úřadu.

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Tel. +420 234 665 111

http://www.uoou.cz/