PRAVIDLA ŠKODA eRally Cup 2023

1. Obecná pravidla

1.1. Úvod

 • Pořadatelem soutěže ŠKODA eRally Cup 2023 (dále jen “Soutěž”) a jejích doprovodných marketingových a eventových aktivit je společnost C.V.G., s. r.o., se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, IČO: 241 78 934. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 186008 (dále jen jako “pořadatel”).
 • Soutěže se může zúčastnit pouze hráč starší 15 let, a to s trvalým pobytem na území České a Slovenské republiky, který souhlasí se svojí účastí v soutěži a se zpracováním osobních údajů v rozsahu dle přílohy. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů ztrácí hráč nárok na účast v soutěži včetně nároku na výhru v soutěži. Na výzvu pořadatele je hráč povinen prokázat splnění podmínek pro účast v soutěži, a to nejpozději do sedmi kalendářních dní po výzvě pořadatele. Pořadatel je oprávněn vyloučit hráče ze soutěže, pokud hráč neprokáže splnění pravidel soutěže.
 • Hráč musí mít platnou registraci získanou na adrese skoda-erallycup.cz/registrace.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoliv změnit, přičemž tyto změny neprodleně zveřejní na oficiálním webu skoda-erallycup.cz.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změnit formát a průběh soutěže, kdykoliv to bude vyžadovat technická a organizační situace, přičemž tyto změny neprodleně zveřejní na oficiálním webu skoda-erallycup.cz.
 • Pro účast v turnaji hráč potřebuje:
  • funkční internetové připojení
  • účet v Codemasters RaceNet svázaný se svým účtem v samotné hře (PSN ID, STEAM ID, Xbox ID)
  • legální kopii hry DiRT Rally 2.0
  • zakoupený dodatečný obsah hry v podobě lokalit tratí: Monte Carlo, Agrolis).

1.2 Registrace

 • Registrace hráčů probíhá výhradně na stránkách skoda-erallycup.cz/registrace.
 • Všechny zadané údaje účastníka musejí být pravdivé, v opačném případě hrozí vyloučení z turnaje.
 • Po úspěšné registraci obdrží hráč potvrzovací email s přehledem zadaných údajů.
 • Hráč má možnost některé údaje dodatečně upravit.
 • Registrace jednoho hráče pod více účty je zakázána.

1.3 Přihlášení do turnaje

 • Po úspěšné registraci bude hráč automaticky přesměrován na stránku výrobce hry Codemasters, kde je povinen přihlásit se do vytvořeného turnaje s názvem SKODA-eRally Cup.
 • Organizátor následně provede kontrolu registrace a přihlášení do turnaje schválí.
 • Organizátor se zavazuje ke schválení přihlášení do 48 hodin.
 • V případě, že přihlašovací údaje nesouhlasí s registrací, má organizátor právo takovou žádost zamítnout.
 • Po schválení hráče se turnaj objeví v samotné hře v záložce FREEPLAY pod políčkem CLUBS.

1.4 Nastavení hry

 • Turnaj a jednotlivé soutěže jsou vytvořeny pomocí Codemaster RaceNet clubs.
 • Club ŠKODA eRally Cup má následující nastavení:
  • název klubu: “SKODA-ERALLY CUP”
  • počet soutěží: 1
  • počet rychlostních zkoušek v každé soutěži: 12
  • délka trvání jedné soutěže: 7 dnů
  • kategorie automobilů: UP2000cc a R5
  • hráč musí použít vozidlo ŠKODA FABIA WRC nebo ŠKODA FABIA R5, dle specifikací konkrétní soutěže (pokud použije jiný vůz, bude ze soutěže vyloučen)
  • jednotlivé rychlostní zkoušky mají různá nastavení počasí, degradace povrchu atd. (toto nastavení je plně v režii organizátora)
  • mezi vybranými rychlostními zkouškami zvolí organizátor servisní zóny, jejichž délka se může lišit (je plně v režii organizátora, mezi kterými zkouškami a jak dlouhou servisní zónu zvolí)
  • hardcore damage: ANO
  • use unexpected moments: ANO
  • force cockpit camera: ANO
  • allow assists: NE
 • Na absolvování každé rychlostní zkoušky (a tedy i celé soutěže) má hráč jediný pokus.
 • V případě nemožnosti zápisu času (výpadek internetu, nefunkčnost systému racenet, chyba hry) do systému racenet po skončení rychlostní zkoušky dostane hráč přidělený náhradní čas, jehož hodnotu určí sama hra. Pokud to hra dovolí, hráč může i s touto penalizací pokračovat v soutěži a má nárok na body z powerstage.
 • Hráč má možnost absolvovat jednotlivé rychlostní zkoušky kdykoliv dle svého uvážení v rámci daného 7denního období trvání soutěže.
 • Poslední rychlostní zkoušku soutěže musí hráč absolvovat před vypršením časového limitu 7 dnů. V opačném případě nebude v dané soutěži klasifikován.

2. Soutěžní pravidla

2.1 Bodování – základní část

 • V soutěži je bodováno 50 nejrychlejších hráčů.
 • Soutěž má zvlášť bodovanou rychlostní zkoušku (tzv. powerstage), přičemž 10 nejrychlejších hráčů v této rychlostní zkoušce dostane do celkového hodnocení body navíc.
 • 8 hráčů s nejvyšším počtem bodů na konci soutěže postupuje do živého finále.

Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí větší počet lepších umístění v základní části turnaje.

Tabulka přidělovaných bodů v celkovém hodnocení

Tabulka přidělovaných bodů za umístění v PowerStage

2.2 Live event

 • Live event se uskuteční po skončení online části soutěže v Praze ve Vodafone Playzone Areně na pražském Chodově.
 • Živého finále se zúčastní 8 nejrychlejších hráčů z online části soutěže.
 • Hráč musí organizátorovi předem potvrdit svou účast v živém finále nejpozději 3 dny před samotným eventem. Pokud účast v daném termínu nepotvrdí, organizátor vybere náhradníka, kterým je v pořadí další nejrychlejší hráč z online části dané soutěže.
 • Během live eventu bude mít každý z finalistů k dispozici identický hardware dodaný organizátorem.
 • Tento hardware si budou moci hráči předem vyzkoušet a přizpůsobit si jej tak, aby se v něm cítili komfortně.
 • Výsledky online části se nezapočítávají do výsledků live eventu, který je samostatně bodovaný.
 • Organizátor si vyhrazuje právo na změnu termínu, místa a akce live eventu.
 • V případě, že by se živé finále nemohlo uskutečnit, bude zrušeno bez náhrady

3. Výhry

 • Výhry budou hráčům předány nejpozději do 31.7. 2024.
 • Na konci soutěže budou ze všech hráčů v cíli vylosováni tři, kteří vyhrají spolujízdu v závodním speciálu ŠKODA FABIA Rally2.

3.1 Celkové hodnocení

 • 1. místo – Zapůjčení vozu Škoda Enyaq RS iV na 2 měsíce + spolujízda v závodním speciálu ŠKODA Fabia Rally2 pro dvě osoby
 • 2. místo – VIP pobyt na Barum Rally 2024 pro 2 osoby
 • 3. místo – spolujízda v závodním speciálu ŠKODA Fabia Rally2 pro dvě osoby

4. Závěrečná ustanovení

 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo zrušit, případně změnit její pravidla. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na stránce soutěže. Změna pravidel soutěže, přerušení soutěže ani zrušení soutěže nezakládá nárok účastníka na náhradu jeho nákladů vynaložených na účast v soutěži. Pokud z jakéhokoliv závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost nebo řádný chod soutěže, nebude moci soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si pořadatel právo soutěž dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit.
 • Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v seznamu sankcí (ať už byly způsobeny lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejňována v propagačních materiálech, ani za případné tiskové chyby.
 • Pořadatel je odpovědný pouze za škody způsobené úmyslně a hrubou nedbalostí. Jakákoli odpovědnost pořadatele nad výše uvedené je vyloučena, s výjimkou škod způsobených na zdraví. Výjimky či omezení odpovědnosti pořadatele se vztahují i na osobní odpovědnost jeho zaměstnanců, osob pro pořadatele činných na základě jiných právních vztahů (zástupci, subdodavatelé apod.). Příslušná odpovědnost výrobců cen (odpovědnost za vady výrobku) zůstávají těmito ustanoveními nedotčeny.
 • Pořadatel neodpovídá za správnost všech informací a údajů, zejména pokud tyto byly změněny či poškozeny v důsledku technických poruch, přenosových ztrát, třetími osobami či vyšší mocí.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kontrolovat dodržování všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit (a s konečnou platností rozhodnout) o jakémkoliv nároku včetně práva vyloučit účastníka ze soutěže v případě, že by tento účastník porušoval pravidla či obecně závazné právní předpisy, nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.
 • Na výhry v soutěži není právní nárok. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno.
 • Hráč účastí na hře bere na vědomí, že na účast ve hře není právní nárok a že pořadatel neodpovídá za to, že technické prostředky zajišťující účast ve hře umožní permanentní přístup ke hře v režimu 24/7.
 • Soutěž a vztahy mezi Pořadatelem a hráči se řídí právním řádem České republiky
 • V případě, že by jakékoli ustanovení těchto pravidel bylo nebo se dodatečně stalo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vymahatelnost těchto pravidel jako celku. V takovémto případě bude takové neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení nahrazeno takovým jiným ustanovením, které se svým obsahem a účelem co nejvíce přibližuje neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení. Totéž se týká obdobně také případných mezer v těchto pravidlech.
 • Veškerá osobní či funkční označení, se kterými pracují tato pravidla pro lepší pochopení v mužském rodě jsou bezezbytku použitelná také v rodě ženském.

5. Kontakt

 • V případě jakýchkoliv nesrovnalostí či nejasností v pravidlech nás kontaktujte na tomto emailu: info@skoda-erallycup.cz